Người ta vẫn thường nói: “thời gian là vàng”, chính vì thế ai cũng muốn nếu